ในโอกาสครบ 2 ปี มาอัพเดทความเปลี่ยนแปลงของกองทุนภายใต้ Unit-Linked ว่ามีอะไรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับ ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ (Unit-Linked) หลังจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กรมธรรม์ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ ใช้ชื่อทางการตลาดว่า “My Style” อ่านว่า “มาย สไตล์” เมื่อปลายปี 2559 (2 ธันวาคม 2559) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เพิ่มกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) มีกองทุนรวมภายใต้ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ ที่สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งหมด 7 กองทุน ได้แก่

หากแยกตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน จะมีกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงิน 1 กองทุนได้แก่  TCMF  ลงทุนในตราสารหนี้ 2 กองทุนได้แก่ TMBB , KFMTFI และลงทุนในหุ้นไทย 4 กองทุน ได้แก่ ABSM , KFVALUE, TMB50 และ TISCOMS

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของทั้ง 7 กองทุนเป็นอย่างไรบ้าง ข้อมูลรวบรวมมาจาก Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ได้ผลดังตารางด้านล่าง

ผลการดำเนินงานกองทุนกับ AIMC Category Performance Report เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุนในแต่ละประเภทกับตำแหน่ง 50th Percentile ใน AIMC Category Performance Report วันที่ 31 มกราคม 2562 ได้ผลดังตารางด้านล่าง


หมายเหตุ : สามารถดูตาราง AIMC Category Performance Report ได้จากลิงค์ http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_mf_pfm_report.php

จากการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมอื่นๆ ในประเภทเดียวกันพบว่า ผลการดำเนินของกองทุนรวมทั้ง 7 กองทุน มีกองทุนที่สามารถเอาชนะค่ากลาง (50th Percentile) ของผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอมีถึง 4 กองทุน คือ TCMF, TMBBF, ABSM และ TMB50 แต่เมื่อมองในมุมของความผันผวนต่ำกว่าค่ากลาง(ดี) พบว่ามีอยู่ 3 กองทุนที่ทำได้สม่ำเสมอ คือ TMBBF, ABSM และ TISCOMS

หากพิจารณาในมุมของการลงทุนเพื่อการสร้างผลตอบแทน ถึงแม้จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุด แต่จะเป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมบนเงื่อนไขที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว .. ตอบโจทย์ได้ใน 1 กรมธรรม์ ทั้งด้านความคุ้มครอง การออม และการลงทุน ครอบคลุมความต้องการทุกจังหวะชีวิต

การลงทุนง่ายๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ด้วยวิธีการเฉลี่ยเข้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอ คือการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average)  เป็นการสร้างวินัยในการลงทุน และ ในบางครั้งอาจได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ตัวอย่างการทำ DCA ด้วยกองทุน TMB50 โดยการ TopUp ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท ทุกๆเดือน ตั้งแต่เปิดขาย (2/12/2559) ถึงปัจจุบัน (2/03/2562) ขอบคุณ DCA Simulator wealthmagik

สรุป

  1. ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ (Unit-Linked) มีกองทุนให้เลือกลงทุนได้ทั้งหมด 7 กองทุน
  2. ประกาศปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  3. เพิ่มกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
  4. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง 7 กองทุนสร้างผลตอบแทนได้ปานกลาง เมื่อเทียบกับค่ากลางของกลุ่มกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน
  5. ในการพิจารณาซื้อหรือไม่ซื้อประกันควบการลงทุน ควรให้ความสำคัญกับแง่มุมของการประกันชีวิตมากกว่าการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หากต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้ใช้การลงทุนผ่านกองทุนรวมจะดีกว่า)
  6. หากตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน ด้วยความเหมาะสมในมุมมองด้านการประกันชีวิตแล้ว เราสามารถจัดพอร์ตภายใต้เงื่อนไข หรือข้อกำหนดผ่านทั้ง 6 กองทุนได้

พิเศษ
หากท่านสนใจ ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ (Unit-Linked) พร้อมรับคำแนะนำการลงทุน แค่
กดลิงค์ ID Line: http://line.me/ti/p/5yXO190tlP หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is qr-code-surat.jpg

สุดท้าย คำเตือน การนำเสนอข้อมูลข้างต้น มิใช่การให้คำแนะนำการลงทุน ควรทำความเข้าใจลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยง ประกอบการพิจารณาในการทำประกันควบการลงทุน ก่อนทำประกันทุกครั้งให้คำนึงถึงความคุ้มครองที่จะได้จากการทำประกันก่อนเสมอ และอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลใน Fund Fact Sheet ทุกครั้งก่อนการตัดสินใจลงทุน ครับ