ใกล้สิ้นปีเตรียมหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี กองทุน LTF/RMF เป็นอีกตัวช่วยยอดนิยม ก่อนตัดสินใจเลือกกองทุนรวม LTF/RMF เราควรมีความรู้ในกองทุนนั้นๆก่อน ควรอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) แล้วเราจะหา หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ได้จากที่ไหน? ที่ธนาคารมีทุกธนาคาร หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด (บลจ.) ที่เราสนใจ หลังจากมีเอกสาร Fact Sheet เรียบร้อย มาดูวิธีการอ่านเริ่มจาก

  1. ตรวจสอบวันที่ (Information as Of) … ข้อมูลที่ได้มา ณ วันที่เท่าไร
  2. ประเภทกองทุนรวม (Fund Type) … ที่เราสนใจ
  3. AIMC’s Fund (AIMC Category) … ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนทั้งหมด เทียบกับกองทุนที่เราสนใจ
  4. ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม (Fund Risk Level) … ระดับความเสี่ยงได้จากการทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
  5. สัดส่วนการลงทุน (Portfolio the fund) … สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
  6. ค่าธรรมเนียม (Fund Fee) … ค่าธรรมเนียมของแต่ละกองไม่เท่ากันดูให้ดีๆ ยิ่งน้อยยิ่งดี
  7. เวลาทำรายการซื้อขาย (Unit Purchase and Redemption) … เวลาทำการซื้อขายกองทุนเมื่อไหร่ ณ วันไหน
  8. ผลตอบแทนย้อนหลัง (Fund Performance) … ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3เดือน 6เดือน 1ปี 3ปี 5ปี 10ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เป็นกี่%

ตัวอย่าง การอ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)


ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้การันตีอนาคต ก่อนซื้อกองทุนควรอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม จะได้เข้าใจกองทุนที่เราเป็นเจ้าของได้ดีขึ้นนะครับ

รายชื่อเว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด (บลจ.)