คุ้มค่ามีทั้งประกันชีวิตและสุขภาพครบวงจร ฉบับเดียวครบถ้วน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ครอบคลุมถึงการคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง เบิกได้ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เพียงวางบัตรผู้เอาประกัน ให้กับทางโรงพยาบาล เลือกได้ตามความต้องการและงบประมาณของคุณ

โครงการเจ็บป่วยยิ้มได้ สบายใจมีคนช่วยจ่าย

คุ้มค่ามีทั้งประกันชีวิตและสุขภาพครบวงจร ฉบับเดียวครบถ้วน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจาก การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ครอบคลุมถึงการคุ้มครองชีวิต โรคร้ายแรง เบิกได้ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เพียงวางบัตรผู้เอาประกัน ให้กับทางโรงพยาบาล เลือกได้ตามความต้องการและงบประมาณของคุณ…

ตารางผลประโยชน์ แผน1 แผน2 แผน3
1. เงินเอาประกันชีวิต A85/25 คุ้มครองการเสียชีวิต 100,000 200,00
1.1 เงินครบกำหนดสัญญาที่รับรองตามกรมธรรม์ 100,000 200,000
1.2 มีโอกาสรับเงินครบกำหนดสัญญา จากจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม 34,800 – 154,000 69,600 – 308,000
1.3 มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา 21,800 – 59,700 43,600 – 119,400
ตัวอย่าง: ประมาณการครบสัญญารวมรับ (รายละเอียดสอบถามตัวแทน) คำนวณตามอัตราเครดิตที่ 3 – 4.5% สำหรับลูกค้าเพศชายอายุ 30 ปี 156,600 – 313,700 313,200 – 627,400
2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน HS
  ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล วันละ (สูงสุด 90 วัน รวมค่าห้องไอซียู 7 วัน) 2,400 3,000 4,000
  ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน) 4,800 6,000 8,000
  ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล) 20,000 30,000 40,000
  ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามตารางค่าธรรมเนียมผ่าตัด) 65,00 75,000 100,000
  ค่าห้องผ่าตัด 6,500 7,500 10,000
  ค่าวางยาสลบ 6,500 7,500 10,000
  ค่าวินิจฉัยโรค 3,500 3,500 4,000
  ค่าปรึกษาแพทย์ต่อครั้งต่อวัน (สูงสุด 90 ครั้ง) 900 1,000 1,000
  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) แต่ละครั้ง 5,000 6,000 10,000
  รวมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่เบิกได้ต่อการรักษา 1 ครั้ง 415,300 504,500 642,000
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)
เบิกค่ารักษาตามที่จ่ายจริงวันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1,000 1,500 2,000
รวมเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด(30 ครั้ง/ปี) ปีละ 30,000 45,000 60,000
4. เงินชดเชยรายวัน (HB) ขณะเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล วันละ 1,000 1,500 2,000
รวมเงินชดเชยสูงสุดที่เบิกได้ (สูงสุด 500 วันต่อการเจ็บป่วยหรือต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง) 500,000 750,000 1,000,000
5. ผลประโยชน์ค่าชดเชยการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.1)
5.1 ค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
  สูญเสียมือ เท้า หรือสายตาตั้งแต่ 2 แห่ง หรือทั้ง 2 ข้าง 100,000 200,000 200,000
  สูญเสียมือ เท้า หรือสายตา ข้างใดข้างหนึ่ง 60,000 120,000 120,000
  สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ของมือข้างเดียวกัน มือใดมือหนึ่ง 25,000 50,000 50,000
  ค่ารักษาพยาบาล – โรคกลัวน้ำด้วยเซรุ่ม 1,000 2,000 2,000
5.2 ค่าชดเชยการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาล) (บาท)
  1. บาดเจ็บต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ชดเชยสัปดาห์ละ (สูงสุด 20 สัปดาห์) 200 400 400
  2. บาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้ ชดเชยสัปดาห์ละ 700 1,400 1,400
  3. บาดเจ็บพอทำงานได้ ชดเชยสัปดาห์ละ 300 600 600
       อนึ่ง การจ่ายเงินตามข้อ 2. และ 3. รวมกันไม่เกิน 52 สัปดาห์
  4. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดเชยปีละ (สูงสุดไม่เกิน 10 ปี) 10,000 20,000 20,000
6. ความคุ้มครองการเสียชีวิต จากการฆาตกรรม จลาจล 100,000 200,000 200,000
7. คุ้มครองมะเร็งหายห่วง (CBN) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
8. คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 48 (CI48) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ตัวอย่าง คำนวณเบี้ย ลูกค้าอายุ 30 ปี แผน1 แผน2 แผน3
คุณผู้หญิง รายปี 21,306 30,407 36,299
คุณผู้ชาย รายปี 17,103 25,486 30,039

รายชื่อโรงพยาบาลอยุธยาแคร์(ทั่วประเทศ)
บริการอยุธยาแคร์ผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Service)

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ ของผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือน, ราย 3เดือน, ราย 6เดือน หรือรายปีได้
 • เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอายุ, เพศ ของผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย (เช่น อาชีพ และสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น)
 • หากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์นั้นมีเงินค่าเวนคืนอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  – เวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  – เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ
  – แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
 • กรณีฉุกเฉินสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ เมื่อกรมธรรม์อายุ 2 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การซื้อประกันชีวิตกับตัวแทน ทำให้เกิดการบริการ มีการดูแล ไม่จำกัดวัน-เวลา สถานที่
 • สามารถตรวจสอบใบอนุญาติตัวแทน ได้ที่ http://eservice.oic.or.th
  พิมพ์ชื่อ รุ่งนภา สดงาม สังกัด บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้นผู้ขอเอาประกันภัย
ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย