สรุปพอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) ประจำเดือนมิถุนายน 2562
พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เป็นพอร์ตยูนิตลิงค์ สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เริ่ม 1 ธ.ค. 2559-2599)
2. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี (อายุ 85 ปี)
คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 40 อายุ 85 ปี

สถานะพอร์ต เดือนมิถุนายน 2562
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา SET Index มีการปรับตัวขึ้น 92.65 จุด (1,730.34 – 1,637.69) ผลจากการผ่อนคลายความตึงเครียดเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ส่งผลให้พอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ที่ลงทุนในกองทุนหุ้นได้รับผลเชิงบวกกันทั่วหน้า

มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในพอร์ตสาธิตเพื่อความคุ้มครอง(RPP) ณ สิ้นเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค. 2562) พอร์ตเพื่อความคุ้มครองมีมูลค่า 13,067.94 บาท หลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 (ค่าการประกันภัย 207 บาท และค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์ 75 บาท) สถานะพอร์ตสาธิตเดือนนี้เทียบกับเดือน พ.ค. 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น +467.69 บาท หรือ +4.68% และเมื่อเทียบกับมูลค่าคงเหลือเงินลงทุน (เบี้ยประกันสะสมหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2562 เท่ากับ 13,111.50 บาท ขาดทุน -43.56 บาท หรือ -0.33%

สถานะพอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) เดือน มิ.ย. 2562

สัดส่วนและผลตอบแทน
เปิดใช้งานปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ (Auto Rebalance: AR) ทุกๆ 3 เดือน เริ่มปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติครั้งแรกวันที่ 06 มี.ค. 2562 ปรับพอร์ตเป็น 80:20 (ตราสารทุน 80% และตราสารหนี้ 10% ตลาดเงิน 10%) กำหนดการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติครั้งต่อไป 06 มิ.ย. 2562 ซึ่งสัดส่วนแต่ละกองทุนดังนี้
1) KFMTFI 10% สัดส่วนปัจจุบัน 9.53%
2) TCMF 10% สัดส่วนปัจจุบัน 9.47%
3) TMB50 80% สัดส่วนปัจจุบัน 81.00%

เนื่องด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนกองทุนออกในครั้งนั้นมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทสงวนสิทธิไม่ดำเนินการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติในครั้งนั้น ตามเงื่อนไขที่มีแจ้งตรงหมายเหตุ ข้อที่ 2 (ตามแบบฟอร์มคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์ หน้าที่ 3)

KFMTFI 10% สัดส่วนปัจจุบัน 9.53% ลดลง -0.52% จำนวนหน่วยลงทุนจาก 81.9331 เหลือ 80.2109 ลดลงเท่ากับ -1.7222 หน่วย ผลตอบแทนลดลง -1.67%

ผลการดำเนินงานกองทุน KFMTFI ย้อนหลัง 3 เดือน (ที่มา WealthMagik)

TCMF 10% สัดส่วนปัจจุบัน 9.47% ลดลง -0.55% จำนวนหน่วยลงทุนจาก 84.3501 เหลือ 82.5754 ลดลงเท่ากับ -1.7747 หน่วย ผลตอบแทนลดลง -2.07%

ผลการดำเนินงานกองทุน TCMF ย้อนหลัง 3 เดือน (ที่มา WealthMagik)

TMB50 80% สัดส่วนปัจจุบัน 81.00% เพิ่มขึ้น +1.07% จำนวนหน่วยลงทุนจาก 97.9980 เหลือ 95.9481 ลดลงเท่ากับ -2.0499 หน่วย ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 4.99%

ผลการดำเนินงานกองทุน TMB50 ย้อนหลัง 3 เดือน (ที่มา WealthMagik)

สรุปผลดำเนินงานพอร์ต ณ สิ้นปีกรมธรรม์
ปีที่ 1: อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ทำได้ช่วง -1%ถึง2% ต่ำกว่า ความคาดหวัง 5% ต่อปี
ปีที่ 2: อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ทำได้ช่วง -1%ถึง2% ต่ำกว่า ความคาดหวัง 5% ต่อปี
ปีที่ 3: อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ทำได้ ณ 31 มิ.ย. 2562 ต่ำกว่า ความคาดหวัง 5% ต่อปี

ข้อกังวล:
กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์ เริ่มทำสัญญาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 อายุ 46 ปี เพศชาย เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง 45 เท่า จำนวนเงินเอาประกันเพื่อความคุ้มครอง 540,000 บาท ถึงอายุ 85 ปี
1. ณ อายุ 75 ปี กรมธรรม์ปีที่ 30 เบี้ยประกันสะสม 12,000 x 30 = 360,000 บาท
2. ณ อายุ 85 ปี กรมธรรม์ปีที่ 40 เบี้ยประกันสะสม 12,000 x 40 = 480,000 บาท
3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 35 อายุ 80 ปี
4. มูลค่าหน่วยลงทุนไม่เพียงพอ ตั้งแต่อายุ 81 ปี จ่ายค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือน
– ปีที่ 36 อายุ 81 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 44,514.60 บาท
– ปีที่ 37 อายุ 82 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 49,336.80 บาท
– ปีที่ 38 อายุ 83 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 54,375.00 บาท
– ปีที่ 39 อายุ 84 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 59,650.80 บาท
– ปีที่ 40 อายุ 85 ปี ค่าธรรมเนียมฯ 65,202.00 บาท

เพื่อรักษาเป้าหมายความคุ้มครองต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่มีกรมธรรม์ Unit-Linked หรืออะไรก็ตาม ที่มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เรียกว่า Auto Rebalance (AR) ควรพิจารณานำมาใช้ เพราะจะช่วยให้ได้ประโยชน์หลายประการอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) ได้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลง 2) รักษาระดับความเสี่ยง 3) รอทำกำไรช่วงขาขึ้น แต่ควรเลือกเวลาปรับสัดส่วนเหมาะสมตามพอร์ตการลงทุนแต่ละท่าน เร็วไปหรือช้าไปส่งผลตอพอร์ตของเราโดยรวม

รายละเอียดการลงทุนในพอร์ตจริง ณ 31 มิ.ย. 2562

รายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท ยูนิต ลิงค์
(ตัวอย่างการเปรียบเทียบมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์)

ข้อเสนอ(QE) ณ ธ.ค. 2559
ข้อเสนอ(QE) ณ มิ.ย. 2562

** คำเตือน **

  • การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประเภท ยูนิต ลิงค์ มีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุน ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เลือก ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนที่ได้ลงทุนไป
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ รวมทั้งเงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงในการลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว และมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์และมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์และค่าธรรมเนียมการเวนคืนกรมธรรม์
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนของผู้เอาประกันภัยและผลประกอบการของกองทุนรวม
  • การลงทุนในกองทุนรวมในบางกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า มูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนนั้น มีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนของผลประโยชน์ที่จะได้รับค่อนข้างสูง และอาจเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่คุ้มกับมูลค่าที่ลงทุนไป ขณะที่กองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็จะต่ำกว่าเช่นกัน
  • การที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่า อาจไม่ได้เกิดจากการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองที่สูงที่สุด แต่อาจเกิดจากการเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองกับการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาอย่างรอบครอบในอัตราส่วนการชำระเบี้ยประกันภัยของทั้งสองประเภทจากตัวอย่างในการคำนวณหลายๆ แบบ
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ ได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน