ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60 แบบประกันเพื่อการวางแผนสร้างความสุขในวัยเกษียณที่ชำระเบี้ยและให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงครบอายุ 60 ปี รับจำนวนเงิน เอาประกันภัยเพิ่มพิเศษในอัตรา ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะพิจารณากำหนด และแจ้งให้ทราบในแต่ละปี

ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย

  • แบบประกันเพื่อการวางแผนสร้างความสุขในวัยเกษียณที่ชำระเบี้ยและให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงครบอายุ 60 ปี
  • เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ รับจำนวนเงิน เอาประกันภัยเพิ่มพิเศษในอัตรา ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะพิจารณากำหนด และแจ้งให้ทราบในแต่ละปี
  • เมื่อครบกำหนดสัญญาเลือกรับผลประโยชน์ได้ตามความ ต้องการถึง 3 รูปแบบ คือ-
    • รับเงินก้อนในรูปแบบเงินบำเหน็จเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือ-
    • รับเงินรายงวดในรูปแบบเงินบำนาญถึงอายุครบ 75 ปี ,80 ปี หรือ อายุครบ 90 ปี ซึ่งเลือกระยะเวลารับ ผลประโยชน์ได้ตรงความต้องการถึง 4 แบบ คือ รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (จำนวนที่รับต่องวดไม่น้อยกว่า 5,000 บาท) หรือ- รับเงินก้อนบางส่วนและตามด้วยเงินรายงวดในรูปแบบ บำนาญ (จำนวนที่รับต่องวดไม่น้อยกว่า 5,000 บาท)
  • ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ต้องหักภาษี

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย