ในโอกาสครบ 1 ปี มาอัพเดทกองทุนภายใต้ Unit-Linked ว่ามีอะไรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับ Unit-Linked มาย สไตล์  อลิอันซ์ อยุธยา หลังจากเมื่อปลายปี 2559 (2 ธันวาคม 2559) บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ กรมธรรม์ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ ใช้ชื่อทางการตลาดว่า “My Style” อ่านว่า “มาย สไตล์” มีกองทุนรวมที่สามารถเลือกลงทุนภายใต้กรมธรรม์ Unit-Linked ทั้งหมด 6 กองทุน ได้แก่

หากแยกตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน จะมีกองทุนที่ลงทุนในตลาดเงิน 1 กองทุนได้แก่  TCMF  ลงทุนในตราสารหนี้ 2 กองทุนได้แก่ TMBB , KFMTFI และลงทุนในหุ้นไทย 3 กองทุน ได้แก่ ABSM , KFVALUE และ TMB50

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของทั้ง 6 กองทุนเป็นอย่างไรบ้าง ข้อมูลรวบรวมมาจาก Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้ผลดังตารางด้านล่าง

ผลการดำเนินงานกองทุนกับ AIMC Category Performance Report เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกองทุนในแต่ละประเภทกับตำแหน่ง 50th Percentile ใน AIMC Category Performance Report วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้ผลดังตารางด้านล่าง

หมายเหตุ : สามารถดูตาราง AIMC Category Performance Report ได้จากลิงค์ http://oldweb.aimc.or.th/21_infostats_mf_pfm_report.php

จากการเปรียบเทียบกับกองทุนรวมอื่น ๆ ในประเภทเดียวกันพบว่า ผลการดำเนินของกองทุนรวมทั้ง 6 กองทุน มีกองทุนที่สามารถเอาชนะค่ากลาง (50th Percentile) ของผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอมีถึง 4 กองทุน คือ TCMF , KFMTFI , TMBBF และ TMB50 แต่เมื่อมองในมุมของความผันผวนต่ำกว่าค่ากลาง(ดี) พบว่ามีอยู่ 2 กองทุนที่ทำได้สม่ำเสมอ คือ KFMTFI และ ABSM

เมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เป็นจำนวนมาก ทำให้ขนาดกองทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควร ปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เป็นการชั่วคราว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)

หากพิจารณาในมุมของการลงทุนเพื่อการสร้างผลตอบแทน ถึงแม้จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุด แต่จะเป็นการสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมบนเงื่อนไขที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว .. ตอบโจทย์ได้ใน 1 กรมธรรม์ ทั้งด้านความคุ้มครอง วางแผนการเงิน และการลงทุน ครอบคลุมความต้องการทุกจังหวะชีวิต

วิธีการลงทุนง่ายๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ด้วยวิธีการเฉลี่ยเข้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอ คือการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average)  เป็นการสร้างวินัยในการลงทุน และ ในบางครั้งอาจได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ตัวอย่างการทำ DCA ด้วยกองทุน TMB50 โดยการ TopUp ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 บาท ทุกๆเดือน ตั้งแต่เปิดขาย (2/12/2559) ถึงปัจจุบัน (19/01/2561)


ภาพจาก DCASimulator wealthmagik

สรุป

  1. ปัจจุบัน Unit-Linked มาย สไตล์ อลิอันซ์ อยุธยา มีกองทุนให้เลือกลงทุนได้ทั้งหมด 6 กองทุน
  2. ประกาศปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
    (ABSM) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  3. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง 6 กองทุนสร้างผลตอบแทนได้ปานกลาง เมื่อเทียบกับค่ากลางของกลุ่มกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน
  4. ในการพิจารณาซื้อหรือไม่ซื้อประกันควบการลงทุน ควรให้ความสำคัญกับแง่มุมของการประกันชีวิตมากกว่า การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (หากต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้ใช้การลงทุนผ่านกองทุนรวมจะดีกว่า)
  5. หากตัดสินใจซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนด้วยความเหมาะสมในมุมมองด้านการประกันชีวิตแล้ว เราสามารถจัดพอร์ตภายใต้เงื่อนไข หรือข้อกำหนดผ่านทั้ง 6 กองทุนได้

พิเศษ
หากท่านสนใจ ยูนิตลิงค์ มาย สไตล์ พร้อมรับคำแนะนำการลงทุน แค่สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้

http://line.me/ti/p/5yXO190tlP

 

สุดท้าย คำเตือน การนำเสนอข้อมูลข้างต้น มิใช่การให้คำแนะนำการลงทุน ควรทำความเข้าใจลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยงประกอบการพิจารณาในการทำประกันควบการลงทุน ก่อนทำประกันทุกครั้งให้คำนึงถึงความคุ้มครองที่จะได้จากการทำประกันก่อนเสมอ และอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลใน Fund Fact Sheet ทุกครั้งก่อนการตัดสินใจลงทุน ครับ