ประกันชีวิต มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล) แผนการออมที่คุณเลือกระยะเวลาการออม และระยะเวลาคุ้มครองได้มากถึง 216 ทางเลือก เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่ 10 – 25 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่ 5 – 25 ปี พร้อมโอกาสรับเงินปันผลรายปี และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล)
เลือกแผนการออมที่เหมาะกับตัวคุณด้วย มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล)

 • ตอบสนองทุกจังหวะชีวิตด้วย 216 ทางเลือก
  – เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตั้งแต่ 10-25 ปี
  – เลือกระยะเวลาชําระเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่ 5-25 ปี
 • มอบความคุ้มครองชีวิต
  – รับความคุ้มครองชีวิต 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักที่ได้ชําระมาทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
 • รับผลประโยชน์เมื่อครบกําหนดสัญญา
  – รับเงินครบกําหนดสัญญารวม 180% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
  (สําหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10-14 ปี)
  – รับเงินครบกําหนดสัญญารวม 140% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
  (สําหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15-25 ปี)
  – โอกาสรับเงินปันผลรายปี 2 (กรณีเลือกฝากไว้กับบริษัทฯ รับดอกเบี้ยเพิ่มเติม)
  – โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกําหนดสัญญา
 • รับสิทธิอื่นๆ
  – เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
  – สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ตามต้องการ อาทิเช่น สัญญาเพิ่มเติมออมทรัพย์พิเศษ (มีเงินปันผล) สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน เป็นต้น

ตัวอย่าง ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี
ซื้อ มาย แพลน 15/6 (มีเงินปันผล) จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชําระเบี้ยประกันภัยรายปี 219,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 • จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้
 • การตรวจสุขภาพ : ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • สามารถเลือกชําระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย