ประกันชีวิตมาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้) รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี ถึงอายุ 85 ปี รับเงินบำนาญแน่นอน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี โอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มเติม 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม รับประกันง่ายไม่มีคำถามสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ประกันชีวิต มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
แผนการออมเพื่อการวางแผนเกษียณอย่างสุขใจ พร้อมมอบโอกาส รับผลตอบแทนเพิ่มเติม

 • แผนการออมเพื่อชีวิตที่มั่นคง
  – รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุ 55 ปี ถึงอายุ 85 ปี
 • รับผลประโยชน์แน่นอน
  – รับเงินบำนาญแน่นอน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี
 • รับผลประโยชน์เพิ่มเติม
  – มอบโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มเติม 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม
 • รับผลประโยชน์เพิ่มเติมทางภาษี
  – เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษี (ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 55 ปี
ระยะเวลารับเงินบำนาญรายปีสูงสุด 31 ปี

ตัวอย่าง : ผลประโยชน์การจ่ายเงินบำนาญจากสัญญาหลัก มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
ผลประโยชน์การจ่ายเงินบำนาญจากสัญญาหลัก มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ตัวอย่าง : ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 35 ปี
ซื้อ มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้) จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชําระเบี้ยประกันภัยรายปี 96,180 บาท
ซื้อ มาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 5,500,000 บาท (ต่อผู้ถือกรมธรรม์) เมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัย มาย บำนาญ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
 • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
 • ไม่สามารถแนบกับสัญญาเพิ่มเติมได
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทฯ

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายและศูนย์ตรวจสุขภาพอยุธยาแคร์(ทั่วประเทศ)
รายชื่อโรงพยาบาลชั้นนำที่ให้บริการ (ทั่วประเทศ)
บริการอยุธยาแคร์ผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Service)

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ ของผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือน, ราย 3เดือน, ราย 6เดือน หรือรายปีได้
 • เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอายุ, เพศ ของผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย (เช่น อาชีพ และสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น)
 • หากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์นั้นมีเงินค่าเวนคืนอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  – เวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  – เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ
  – แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
 • กรณีฉุกเฉินสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ เมื่อกรมธรรม์อายุ 2 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การซื้อประกันชีวิตกับตัวแทน ทำให้เกิดการบริการ มีการดูแล ไม่จำกัดวัน-เวลา สถานที่
 • สามารถตรวจสอบใบอนุญาติตัวแทน ได้ที่ http://eservice.oic.or.th
  พิมพ์ชื่อ รุ่งนภา สดงาม สังกัด บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้นผู้ขอเอาประกันภัย
ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย