จากคำถาม “ท่านคิดว่าการประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไรบ้าง”

คำถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิตด้วยประโยชน์ที่ว่า การทำประกันเป็นการสร้างความมั่นใจว่า ถ้าหากเจ็บป่วย พิการหรือได้รับอุบัติเหตุที่ไม่ถึงกับชีวิตคนรอบข้างจะไม่เดือดร้อน เป็นจำนวน 14.91% มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เตรียมพร้อมในชีวิต ยามที่ต้องจากไปไว้ให้คนที่รักที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยพบว่ามีเปอร์เซ็นใกล้เคียงกับอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับที่ 3 เพื่อเป็นการสร้าง สวัสดิการยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินรักษา

และคำถาม “ถ้ามีใครสักคนพูดว่า “ตัวแทนขายประกันชีวิต” คุณนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาในใจบ้าง”

คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพ คนที่จะมาแนะนำอธิบายความคุ้มครองเรื่องประกันชีวิต ซึ่งเป็นสัดส่วนมากที่สุด และรองลงมาคือ คนที่มาเสนอขาย ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับการทำประกันชีวิต มากขึ้นกว่าสมัยหนึ่งซึ่งมองตัวแทนขายประกันเป็นบุคคลอันตรายและมีภาพลบ

คำถาม “มีสิ่งใดบ้างที่ท่านเห็นว่าตัวแทนทำไปแล้วเป็นสิ่งดี

สิ่งที่ผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิต คิดว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ตัวแทนประกันชีวิตกระทำไปนั้นมีหลายประการมาก แต่สิ่งที่ได้จากการสำรวจแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับประกันชีวิตนั้น สามารถจับประเด็นหลักๆ มา 5 ประการสำคัญ โดยเรียงลำดับได้ ดังต่อไปนี้
1. รักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกัน
2. ชี้แจงแบบได้กระจ่าง ชัดเจน เข้าใจ
3. ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
4. เสนอแบบที่เหมาะสมกับกำลังการส่งเบี้ยลูกค้า
5. เป็นที่ปรึกษา คอยช่วยเหลือดูแล
โดยลำดับที่ 3,4,5 เห็นความสำคัญในคะแนนที่เท่ากัน

จากที่ได้มีการวิจัยถึงสาเหตุที่คนทำประกันพบว่า มี 3 สาเหตุหลักที่คนตัดสินใจทำประกันลงไป นั่นคือ เจ็บป่วยมีเงินรักษา เกษียณมีเงินใช้ และจากไปคนรักไม่เดือดร้อน ทางเว็บไซต์ออมสินดอทเน็ต จึงได้สำรวจจาก 3 สาเหตุหลักนี้ ว่าสาเหตุใดที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น โดยเรียงลำดับความสำคัญของสาเหตุหลัก ดังนี้

 

สาเหตุหลักที่ได้จากการวิจัย

เปอร์เซ็นต์(%)

เจ็บป่วยมีเงินรักษา

60.56

จากไปคนรักไม่เดือดร้อน

22.54

เกษียณมีเงินใช้

16.90

รวม

100.00

เว็บไซต์ออมสินดอทเน็ต (www.aomsin.net) ต้องขอขอบพระคุณ สำหรับทุกท่านที่กรุณาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิต ทั้งนี้ก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ที่อยู่ชัดเจนเพื่อส่งของที่ระลึกส่งไปให้ในโอกาสต่อไป

จำนวนแบบสอบทั้งหมด 200 ชุด
เรียบเรียง และสรุปผล โดยรุ่งนภา สดงาม (แก้ว) ตัวแทนประกันชีวิต
โทร. 081-7743466, 02-3184940 กด 0
01/12/2550