การประกันชีวิต คือการที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกัน” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนด 

ประกันชีวิตเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ

การประกันชีวิต คือการที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกัน” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนยาวจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การประกันชีวิต คืออะไร

การประกันชีวิต คือการที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกัน” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนยาวจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกัน” ให้แก่ ผู้รับผลประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก

กรมธรรม์ประกันชีวิตมีพื้นฐานอยู่ 4 แบบ ประกอบด้วย

1. แบบสะสมทรัพย์ คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ใน 2 เงื่อนไขด้วยกันคือ
(1) เมื่อผู้เอาประกันภัย มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาหรือ
(2) เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยก่อนวันครบกำหนดสัญญา

2. แบบตลอดชีพ คือ สัญญาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะต้องจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยกรณีมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ 99 ปี

3. แบบชั่วระยะเวลา คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินผู้เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับระโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระยะเวลาเอาประกันภัย

4. แบบบำนาญ คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินงวดอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีอายุครบตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรณ์

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย