เหตุผล 5 ประการ ที่จะเป็นโอกาสทำให้ลูกค้า อาจต้องซื้อกรมธรรม์เพิ่มขึ้น
     1.เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ผู้เอาประกันเริ่มมีฐานะดี รายได้เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น(หมายถึงเมื่อรายได้มากขึ้น คนเราย่อมคิดหาช่องทางที่จะเก็บออมให้มากขึ้น เพราะมีกำลังที่จะจ่ายได้มากกว่าเดิม)

book 2. เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งภาระที่เคยมีอยู่กลับเพิ่มมากขึ้น (หมายถึงภาระที่มี อาจจะเป็นหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการผ่อนบ้านผ่อนรถคันใหม่หรือการเพิ่มทุนในทางการค้า การลงทุนทางธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องรับผิดชอบสูงมากขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง ทำให้ฉุกคิดได้เป็นเหตุผลที่จะทำประกันเพิ่ม)

3. เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง การขยายตัวเองทางสังคมกว้างขึ้น (หมายถึงการยอมรับของสังคมกว้างขวางขึ้นภาษีทางสังคมย่อมเพิ่มขึ้น โดยอัตโนมัติ เมื่อคนเราทราบว่าตนเป็นที่ยอมรับของสังคมมากก็ยิ่งต้องแสดงออกถึงความเสียสละและรับผิดชอบมากขึ้นเป็นเงาตามตัว)

4. เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ความยอมรับของวงศ์ตระกูล เพิ่มสูงขึ้น(หมายถึงพี่น้องเครือญาติให้ความนับถือ ความยอมรับมากขึ้นหวังพึ่งพิงมากขึ้นกว่าเดิมทำให้คนเราต้องแสดงออกถึงความหมายบางอย่างออกมาให้เครือญาติได้ประจัก)

5. เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น(หมายถึงมีบุตรเพิ่มขึ้นหรือสมาชิกใหม่จากการสมรสเพิ่มเข้ามาในครอบครัวมีหลานตัวเล็กๆเพิ่มขึ้น ที่กล่าวมานี้ย่อมรับรู้ได้ถึงภาระที่ต้องเพิ่มมากขึ้นในครอบครัว)

ขอขอบคุณบทความบางส่วนจาก คุณรัตน ศรีรัตนบัลล์ , คอลัมภ์ Why? Insurance
อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 8 ฉบับที่ 203 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1- 15 พฤษภาคม 2554