Posts tagged เงินออม


คู่มือการเก็บเงิน

5 ข้อเก็บเงินแบบมนุษย์เงินเดือนไม่ยาก

คนที่มีระดับความสุขในชีวิตสูง เขาใช้เงินซื้อความสุขนะ แต่เขาเลือกที่จะแบบเงินแบบนี้ เงินออม 25% ลงทุนอีก 12% และ 40% เขาจะใช้ไปกับการซื้อประสบการณ์ชีวิต ดร.ไรอัน ที. ฮาวเวล (Dr.Ryan T. Howell) รองศาสตราจารย์ นักจิตวิทยาประจำ Francisco State University และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การเงิน BeyondThePurchase.org ได้กล่าวไว้

Read more 0 Comments
เตรียมกระปุก 4 ใบ ไว้ใส่เงินออมกันเถอะ
คู่มือการเก็บเงิน

เตรียมกระปุก 4 ใบ ไว้ใส่เงินออมกันเถอะ

กระปุกใบที่ 1 ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน ซึ่งกระปุกใบนี้ควรมีเงินประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่าย

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!