Posts tagged กระปุกออมสิน


เตรียมกระปุก 4 ใบ ไว้ใส่เงินออมกันเถอะ
คู่มือการเก็บเงิน

เตรียมกระปุก 4 ใบ ไว้ใส่เงินออมกันเถอะ

กระปุกใบที่ 1 ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน ซึ่งกระปุกใบนี้ควรมีเงินประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่าย

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!