Posts tagged แบบบำนาญ


แบบประกันชีวิตแบบประกันเพื่อการออมแบบประกันเพื่อคุ้มครอง

อยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60

ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60 แบบประกันเพื่อการวางแผนสร้างความสุขในวัยเกษียณที่ชำระเบี้ยและให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงครบอายุ 60 ปี รับจำนวนเงิน เอาประกันภัยเพิ่มพิเศษในอัตรา ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 หลังจากนั้นบริษัทฯ จะพิจารณากำหนด และแจ้งให้ทราบในแต่ละปี ประกันชีวิตอยุธยาเกษียณมั่นคง A60/A60 ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัย แบบประกันเพื่อการวางแผนสร้างความสุขในวัยเกษียณที่ชำระเบี้ยและให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงครบอายุ 60 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ รับจำนวนเงิน …

Read more 0 Comments
ประกันชีวิตเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ
คู่มือการเก็บเงิน

ประกันชีวิตเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวคุณ

การประกันชีวิต คือการที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกัน” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนด 

Read more 0 Comments
error: © Copyright by aomsin.net. Content is protected !!