หลายคนอาจสงสัยว่า… “การประกันชีวิต” มีอยู่เยอะแยะมากมาย แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเราก่อนอื่น… เราต้องรู้จักก่อนว่าการประกันชีวิตในบ้านเราแบ่งออกเป็น “2 ชนิด 3 ประเภท 4 แบบ”

2 ชนิด… คือ ชนิดที่มีเงินปันผลและไม่มีเงินปันผล

3 ประเภท… ได้แก่
“ประเภทสามัญ” เน้นเฉลี่ยความเสี่ยงในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ทุนประกันค่อนข้างสูง

“ประเภทอุตสาหกรรม” ที่มีทุนประกันและเบี้ยประกันต่ำมาก เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง

“ประเภทกลุ่ม” เป็นประกันชีวิตของบริษัท ซึ่งนายจ้างจะขอทำประกันให้กลุ่มลูกจ้างหรือพนักงาน
ภายใต้กรมธรรม์หลักฉบับเดียวกัน ค่าเบี้ยประกันที่แต่ละคนต้องชำระจะต่ำกว่าประเภทสามัญ และอุตสาหกรรม

4 แบบ… แบ่งเป็น
“แบบชั่วระยะเวลา” (Term Insurance) มีทั้งระยะสั้น ระยะยาว จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้รับประโยชน์
เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร หรือคุ้มครองหนี้สิน

“แบบตลอดชีพ” (Whole Life Insurance) คุ้มครองตลอดชีพ โดยจะจ่ายเงินคืนให้ผู้รับประโยชน์
เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบ 99 ปี เหมาะสำหรับ
ผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว

“แบบสะสมทรัพย์” (Endowment Insurance) ลูกผสมระหว่างการคุ้มครองชีวิตและการออมเงิน
จ่ายเงินคืนให้ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันเมื่ออยู่จนครบสัญญา
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว

“แบบเงินได้ประจำ” (Annuities Insurance) บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ จนกว่า
ผู้เอาประกันจะเสียชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ แต่ประกัน
แบบสุดท้ายนี้ยังไม่มีในบ้านเรา

คุณต้องการประกันชีวิตแบบไหน… ต้องการความคุ้มครองหรือเป็นเงินออม?

Cr: TSI-Thailand