ข่าว ..”นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังดูแลการเก็บภาษีการซื้อขายผ่านออนไลน์”
สั่งคลังเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ – เดลินิวส์‎
แม่ค้าออนไลน์มีหนาว! “คลัง”ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจตามเก็บภาษี – มติชน‎
คลังสั่งเฉียบ3กรมภาษี – ข่าวหุ้น ออนไลน์
นายกฯสั่งให้ก.คลังดูแลการเก็บภาษีการซื้อขายผ่านออนไลน์ – MCOT
คลังไล่บี่-แม่ค้า ออนไลน์ ลุยภาษีอีคอมเมิร์ซ – ข่าวสดออนไลน์
สั่ง 3 กรมจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ช – ข่าวไทยพีบีเอส
แม่ค้าออนไลน์มีหนาว! “คลัง” ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจตามเก็บภาษี – prachachat
คลังตั้งทีมเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ – Money Channel
คลังตรวจเข้ม สั่งเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ – ครอบครัวข่าว 3
คลังเก็บภาษีอีคอมเมิร์ส – ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ถ้าไม่ยื่นเสียภาษีจะมีความผิดหรือเปล่า?
พ่อค้า-แม่ค้า หรือ ผู้ประกอบการ e-Commerce ที่ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษี เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียน ในประเทศไทย มีรายได้จากการ ขายสินค้า หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อที่อยู่ ณ ที่ใด ๆ ก็ตาม มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับ ผู้ประกอบการค้าขาย ที่มีหน้าร้านทั่วไป ต้องนำรายได้นั้น มารวมคำนวณ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และ มีหน้าที่จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ต้องนำเงินได้จาก e-Commerce ไปรวมคำนวณ กับเงินได้จากแหล่งอื่นถ้ามี เช่น เงินเดือน ดอกเบี้ย โดยยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94 ภายในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ของปี และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. เงินได้จากการขายของออนไลน์ถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 (เงินได้ประเภทอื่นๆ)
2. สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธีคือ แบบเป็นการเหมา ในอัตรา 80% ของรายได้ (ข้อ 25 การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต) และ แบบตามความจำเป็นและสมควร (หักค่าใช้จ่ายจริง)
3.
ส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย ให้นำมา “หักค่าลดหย่อนตามกฎหมาย” เพื่อคำนวณเงินได้สุทธิ
4. นำเงินได้สุทธิ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามลำดับขั้นบันได เพื่อหาภาษีที่ต้องจ่าย

หากมีรายได้จากการขายของออนไลน์เกิน 1,000,000 บาทต่อปี ต้องคำนวณภาษีจากเงินได้พึงประเมินโดยนำ 0.5% มาคูณเงินได้ ภาษีที่คำนวณตามวิธีไหนได้มากกว่าให้ใช้วิธีนั้นในการเสียภาษี

หักค่าลดหย่อนตามกฎหมาย
1) ส่วนตัว 2) คู่สมรส 3) บุตร 4) เบี้ยประกันชีวิต, 5) เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, 6) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย, 7) เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม, 8) ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, 9) ค่าลดหย่อนบิดา มารดา, 10) ค่าเลี้ยงดูคู่สมรส บิดา มารดา บุตร พิการหรือทุพพลภาพ, 11) เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา, 12) เงินบริจาค, 13) ท่องเที่ยวในประเทศ ระหว่าง 16 ธ.ค.57 – 31 ธ.ค. 58,  14) ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ ระหว่าง 25 -31 ธ.ค. 58
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2558
ถ้ารู้ว่าเมื่อไร่รายได้จะเกิน 1.8 ล้านในปีนั้น ให้รีบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท (มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องยื่นคำขอ)
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาพจาก คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
แผนภาพการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาพจาก คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

ตัวอย่าง คำนวณภาษีเงินได้สำหรับคนขายของออนไลน์
น้องวิ” หารายได้เสริมจากงานประจำ (เงินเดือน 20,000 บาท) โดยการเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์สำหรับสาวๆออฟฟิตโดยเฉพาะ มีรายได้เดือนละ 100,000 บาท น้องวิขายคนเดียวไม่มีเวลาหาแฟนมาช่วยขาย สิ้นปีน้องวิ ต้องเสียภาษีเท่าไร?

วิธีการคำนวณภาษี ใช้โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 กรมสรรพากร version 2.00

1. ข้อมูลผู้มีเงินได้
– น้องวิ บุคคลธรรมดา สถานภาพ โสด
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

2. รายการพึงประเมิน และค่าลดหย่อน
– มาตรา 40(1) เงินเดือนน้องวิเดือนละ 20,000 x 12 = 240,000 บาทต่อปี
– มาตรา 40(8) รายได้ขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์เดืิอนละ 100,000 x 12 = 1,200,000 บาทต่อปี
– เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนละ 750 x 12 = 9,000 บาทต่อปี (บังคับตามกฎหมาย)
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

3. รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

4. รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

6. คำนวณภาษี
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91
 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

น้องวิจะต้องเสียภาษีจำนวน 15,600 บาท .. 

แต่ถ้าน้องวิ … มีการวางแผนเสียภาษี 

สิ่งที่บุคคลธรรมดาทุกคนที่มีรายได้ควรต้องทำให้เต็มสิทธิ์ที่พึ่งได้ คือ รายการลดหย่อน ประกันชีวิต (แบบทั่วไป, แบบบำนาญ), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, RMF, LTF

น้องวิ ต้องสร้างรายการลดหย่อนเพิ่ม เช่น
เบี้ยประกันชีวิต 24,000 บาท (ประกันชีวิตแบบทั่วไป ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ควรทำประกันเท่าไรดี? หลักคิดต้องไม่กระทบรายได้ ไม่เดือดร้อนรายจ่าย .. ประมาณ 10%ของเงินเดือน) 
– ลงทุน LTF 10,000 บาท (นำมาลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุด 500,000 บาท)
– เงินบริจาคเพื่อการศึกษา 2,000 บาท (สามารถหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินที่ได้จ่ายไป แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10)
รายการลดหย่อน ประกันชีวิต(แบบทั่วไป, แบบบำนาญ), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, RMF, LTF
รายการลดหย่อน ประกันชีวิต(แบบทั่วไป, แบบบำนาญ), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, RMF, LTF รายการลดหย่อน ประกันชีวิต(แบบทั่วไป, แบบบำนาญ), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, RMF, LTF

น้องวิ … มีการวางแผนเสียภาษี  .. เพิ่มรายการลดหย่อนตามกฎหมายที่ให้สิทธิ์ไว้

จะเสียภาษีจำนวน 11,800 บาท .. จากเดิมจะต้องเสียภาษี 15,600 บาท

สงสัยอะไรส่งคำถามไว้ได้ที่กล่องคำถาม หรือ inbox เข้า facebook หรือแอด Line ID: 0817743466 นะคะ