วามแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับฝากเงินกับธนาคารคือ

การประกันชีวิต มีความคุ้มครองชีวิต (ค่ารักษาพยาบาล, สูญเสียอวัยวะ,?ทุพพลภาพ, ชราภาพ, เสียชีวิต) และเป็นการออมทรัพย์ ไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ฝากเงินกับธนาคาร เน้นในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์เพียงอย่างเดียว และต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก