ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนการศึกษา สะสมทรัพย์ ออมทรัพย์ คุ้มครองโรคมะเร็ง โดยตัวแทนคุณภาพ ให้เงินออมที่คุ้มค่ามากที่สุด

แบบสอบถาม เกี่ยวกับประกันชีวิต

สมัครเป็น ตัวแทนประกันชีวิต กับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชีวิตมีอะไรมากกว่าที่ฝัน


 
 
 
แบบประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพเด็ก ใครคิดว่าไม่สำคัญ

โครงการประกันสุขภาพหนูน้อยแบบเบิกผู้ป่วยนอกได้
สำหรับคุณหนูวัย 1 ขวบ ถึง 10 ขวบ


ตารางผลประโยชน์
1. ผลประโยชน์ด้านการออม จากแบบ มาย แพลน 20/20 (มีเงินปันผล) แผน 1 แผน 2 แผน 3
เงินเอาประกันภัย (ทุนประกันชีวิต) 100,000
   - รับเงินครบสัญญา 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 140,000
   - เงินปันผลรายปีสะสม* 35,660
   - เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา 10,000
 รวม 185,660
2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน แผน 1 แผน 2 แผน 3
     ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล วันละ(สูงสุด 90 วัน รวมค่าห้องไอซียู 7วัน) 1,100 1,700 2,400
     ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7วัน) 2,200 3,400 4,800
     ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล) 16,000 20,000 20,000
     ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามตารางค่าธรรมเนียมผ่าตัด) 45,000 55,000 65,000
     ค่าห้องผ่าตัด 4,500 5,500 6,500
     ค่าวางยาสลบ 4,500 5,500 6,500
     ค่าวินิจฉัยโรค 3,500 3,500 3,500
     ค่าปรึกษาแพทย์ต่อครั้งต่อวัน (สูงสุด 90 ครั้ง) 600 800 900
     ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (จากอุบัติเหตุ) 3,000 4,000 5,000
รวมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่เบิกได้ต่อการรักษา 1 ครั้ง 237,200 330,400 420,300
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) แผน 1 แผน 2 แผน 3
     เบิกค่ารักษาตามที่จ่ายจริงวันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1,000
รวมเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด (30 ครั้ง/ปี) ปีละ 30,000
4. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รายวันพิเศษต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ แผน 1 แผน 2 แผน 3
   - จ่ายตามจำนวนวันของการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุด 500 วัน) 500
   เพิ่มเติม : การเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล ต่อวัน 500
           : การผ่าตัดใหญ่ 5,000
           : การผ่าตัดซับซ้อน 10,000
5. ผลประโยชน์ยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย
     หากผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดสำหรับสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมฯ โดยยังคงได้รับผลประโยชน์ตามเดิมทุกประการ
ตัวอย่างเบี้ยประกันภัย สำหรับน้องหนูผู้หญิงอายุ 6 ขวบ คุณแม่อายุ 35 ปี เป็นผู้ชำระเบี้ย แผน 1 แผน 2 แผน 3
     รายปี 16,375 18,758 19,571
 
 
เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ ของผู้เอาประกันภัย
2. เบี้ยประกันภัยสามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือน , ราย 3 เดือน , ราย 6 เดือน หรือรายปีได้
3. เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอายุ, เพศ ของผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย (เช่น อาชีพ และสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น)
4. หากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์นั้นมีเงินค่าเวนคืนอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
    - เวนคืนกรมธรรม์ หรือ
    - เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ
    - แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
5. กรณีฉุกเฉินสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ เมื่อกรมธรรม์อายุ 2 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในกรมธรรม์
6. การซื้อประกันชีวิตกับตัวแทน ทำให้เกิดการบริการ มีการดูแล ไม่จำกัดวัน-เวลา สถานที่
7. สามารถตรวจสอบใบอนุญาติตัวแทน ได้ที่ http://eservice.oic.or.th/eService/Search/Broker/PersonAllow.aspx
พิมพ์ชื่อ รุ่งนภา สดงาม สังกัดบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม(แก้ว)  โทร.081-7743466 , 02-3184940 กด 0

www.aomsin.net
  , Facebook หรือ Email : aomsin.net@hotmail.com
หรือ LINE ID: 0817743466
LINE ID: 0817743466
(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)

ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

แสดงความคิดเห็น / Comments:

02-10-2013 Views: 48070


แบบประกันสุขภาพ

    02-10-2013
  • ประกันสุขภาพเด็ก ใครคิดว่าไม่สำคัญ


 
Copyright©2015 aomsin.net   
ดูเวอร์ชันสำหรับมือถือ contentbiz.net - ให้เราดูแลเว็บไซต์แทนคุณ