ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ประกันกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนการศึกษา สะสมทรัพย์ ออมทรัพย์ คุ้มครองโรคมะเร็ง โดยตัวแทนคุณภาพ ให้เงินออมที่คุ้มค่ามากที่สุด

แบบสอบถาม เกี่ยวกับประกันชีวิต

สมัครเป็น ตัวแทนประกันชีวิต กับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชีวิตมีอะไรมากกว่าที่ฝัน


 
 
 
แบบประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพผู้สูงอายุพ่อแม่ก็แก่เฒ่า จำจากเจ้าไม่อยู่นาน จะพบจะพ้องพาน เพียงเสี้ยววารของคืนวัน
ใจจริงไม่อยากจาก เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน แต่ชีพมิทนทาน ย่อมร้าวรานสลายไป
ขอเถิดถ้าสงสาร อย่ากล่าวขานให้ช้ำใจ คนแก่ชะแรวัย ย่อมเผลอไผลเป็นแน่นอน
ไม่รักก็ไม่ว่า เพียงเมตตาช่วยอาทร ให้กินและให้นอน คลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจ
เมื่อยามเจ้าโกรธขึ้ง ให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัย ร้องให้ยามป่วยไข้ ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยน
เฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่ แม้เหนื่อยกายก็ยอมทน หวังเพียงจะได้ผล เติบโตจนสง่างาม
ขอโทษถ้าทำผิด ขอให้คิดทุกทุกยาม ใจแท้มีแต่ความ หวังติดตามช่วยอวยชัย
ต้นไม้ที่ใกล้ฝั่ง มีหรือหวังอยู่นานได้ วันหนึ่งคงล้มไป ทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวง

ขอขอบคุณบทกลอนดีๆ จากท่านกวี อ.สุนทรเกตุ

แผนประกันชีวิตและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

1. ผลประโยชน์จากสัญญาหลักอยุธยาชีวิตมั่นคง A85/25
ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 25 ปี

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3
เงินเอาประกันชีวิต A 85/25 คุ้มครองการเสียชีวิต 100,000 200,000

- อุ่นใจกับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ
- รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษและเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาเมื่ออายุครบ 85 ปี
- เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงต้นปีกรมธรรม์ที่ 4 รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษในอัตราปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น หลังจากนั้นบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นกับผลตอบแทนจากการลงทุน และดรรชนีชี้วัดของบริษัท
- รับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ต้องหักภาษี (รายละเอียดผลประโยชน์สอบถามที่ตัวแทน)
  

2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน จากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน แผน 1 แผน 2 แผน 3
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล วันละ(สูงสุด 90 วัน รวมค่าห้องไอซียู 7 วัน) 1,100 1,700 2,400
ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน) 2,200 3,400 4,800
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล) 16,000 20,000 20,000
ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามตารางค่าธรรมเนียมผ่าตัด) 45,000 55,000 65,000
ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด 4,500 5,500 6,500
ค่าแพทย์วิสัญญี 4,500 5,500 6,500
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก 3,500 3,500 3,500
ค่าปรึกษาแพทย์ต่อครั้งต่อวัน (สูงสุด 90 ครั้ง) 600 800 900
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอก ( เนื่องจากอุบัติเหตุ ) แต่ละครั้ง 3,000 4,000 5,000
รวมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่เบิกได้ต่อการรักษา 1 ครั้ง 237,200 330,400 420,300

คลิ๊กดูรายชื่อโรงพยาบาลชั้นนำที่ให้บริการ (ทั่วประเทศ)

3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก จากบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก)

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3
เบิกค่ารักษาตามที่จ่ายจริงวันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 500 800 1,000
รวมเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด(30 ครั้ง/ปี) ปีละ

15,000

24,000

30,000

ตลิ๊กบริการอยุธยาแคร์ผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Service)

ตัวอย่างเบี้ยประกันสำหรับผู้สูงอายุ อาชีพชั้น 1 (ไม่มีความเสี่ยง) คำนวณ ณ ผู้เอาประกันมีสุขภาพมาตรฐาน
เบี้ยออมสำหรับลูกค้า ผู้ชาย (รายปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุ 51 ปี 12,925 21,196 22,944
อายุ 56 ปี 15,223 24,867 26877
เบี้ยออมสำหรับลูกค้า ผู้หญิง (รายปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุ 51 ปี 14,623 23,103 25,445
อายุ 56 ปี 17,141 26,935 29,618

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย และ ศูนย์ตรวจสุขภาพอยุธยาแคร์

หมายเหตุ
     1. เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอายุ, เพศ ของผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย (เช่น อาชีพ และสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น)
     2. ผู้เอาประกันที่อายุ 55 ปี 6 เดือนขึ้นไป จะต้องตรวจสุขภาพก่อนรับพิจารณา ตามเกณฑ์ของบริษัท
     3. ประกันสุขภาพ สามารถซื้อต่อเนื่องได้ถึงอายุ 80 ปี โดยซื้อประกันก่อนอายุ 65 ปี 
     4. เบี้ยประกันภัยสามารถชำระเป็นรายเดือน , ราย 3 เดือน , ราย 6 เดือน หรือรายปีได้ ยกเว้น PA ต้องชำระเป็นรายปีเท่านั้น
     5. หากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์นั้นมีเงินค่าเวนคืนอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
          - เวนคืนกรมธรรม์ หรือ
          - เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ
          - แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา 
     6. กรณีฉุกเฉินสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ เมื่อกรมธรรม์อายุ 2 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในกรมธรรม์
     7. การซื้อประกันชีวิตกับตัวแทน ทำให้เกิดการบริการ มีการดูแล ไม่จำกัดวัน-เวลา สถานที่ 
     8. สามารถตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทน ได้ที่ http://eservice.oic.or.th/eService/Search/Broker/PersonAllow.aspx พิมพ์ชื่อ รุ่งนภา สดงาม สังกัดบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม(แก้ว)  โทร.081-7743466 , 02-3184940 กด 0

www.aomsin.net
  , Facebook หรือ Email : aomsin.net@hotmail.com
(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)

ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้น
ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

แสดงความคิดเห็น / Comments:

15-07-2013 Views: 99999


แบบประกันสุขภาพ

    15-07-2013
  • ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ


 
Copyright©2015 aomsin.net   
ดูเวอร์ชันสำหรับมือถือ contentbiz.net - ให้เราดูแลเว็บไซต์แทนคุณ