โครงการประกันชีวิตและสุขภาพลูกรัก (หนูน้อย) แบบเบิกผู้ป่วยนอกได้ สำหรับคุณหนูวัย 1 ขวบ ถึง 10 ขวบ ผลประโยชน์ด้านการออม จากแบบมายแพลน 20/20 (มีเงินปันผล) หรือแบบ A85/20  ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)

โครงการประกันชีวิต และสุขภาพลูกรัก (หนูน้อย)
เพราะ “ลูก” เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ไม่ว่าลูกจะเจ็บป่วยสักกี่ครั้ง
เงินออมก็ยังครบ ดั่งพ่อแม่ตั้งใจให้ สำหรับคุณหนูวัย 1 ขวบ ถึง 10 ขวบ

จุดเด่นสัญญาสุขภาพเด็ก อลิอันซ์ อยุธยา คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย (ผช.4) กรณีคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา เราเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่สอง สามารถที่จะส่งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมทุกตัว ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ติดตัวลูกคุณพ่อคุณแม่ เหมือนสวัสดิการลูกข้าราชการไปจนจบสัญญา โดยไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลัง สบายใจได้ว่าลูกจะมีสวัสดิการไปจนจบสัญญาค่ะ

ตารางผลประโยชน์
1. ผลประโยชน์ด้านการออม มายแพลน 20/20 A85/20
เงินเอาประกันภัย(ทุนประกันชีวิต) 100,000 100,000
 – รับเงินครบสัญญา 140,000 100,000
 – เงินปันผลรายปีสะสม/เงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม 26,960 327,300
 – เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา* 8,600 138,800
รวม 175,560 566,100
2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน HS2400
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล วันละ(สูงสุด 90 วัน รวมค่าห้องไอซียู 7 วัน) 2,400 2,400
ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน) 4,800 4,800
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล) 20,000 20,000
ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามตารางค่าธรรมเนียมผ่าตัด) 65,000 65,000
ค่าห้องผ่าตัด 6,500 6,500
ค่าวางยาสลบ 6,500 6,500
ค่าวินิจฉัยโรค 3,500 3,500
ค่าปรึกษาแพทย์ต่อครั้งต่อวัน (สูงสุด 90 ครั้ง) 900 900
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (จากอุบัติเหตุ) 5,000 5,000
รวมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่เบิกได้ต่อการรักษา 1 ครั้ง 415,300 415,300
3. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ครั้งละ 1,000 บ./วัน
เบิกค่ารักษาตามที่จ่ายจริงวันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1,000 1,000
รวมเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด(30 ครั้ง/ปี) ปีละ 30,000 30,000
4. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รายวันพิเศษต่อการเจ็บป่วยครั้งหนึ่งๆ วันละ 1,000 บ.
– จ่ายตามจำนวนวันของการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุด 500 วัน) 1,000 1,000
เพิ่มเติม : การเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล ต่อวัน 1,000 1,000
             : การผ่าตัดใหญ่ 10,000 10,000
             : การผ่าตัดซับซ้อน 20,000 20,000
5. ผลประโยชน์ยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย
หากผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันที่เหลืออยู่ ทั้งหมดสำหรับสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมฯ โดยยังคงได้รับผลประโยชน์ตามเดิมทุกประการ
เบี้ยระกันรายปี ลูกสาว 1 ปี คุณพ่อ(30 ปี) เป็นผู้ชำระเบี้ย 31,230 26,805
ลูกสาว 1 ปี คุณแม่(30 ปี) เป็นผู้ชำระเบี้ย 29,980 25,732
เบี้ยประกันรายปี ลูกสาว 6 ปี คุณพ่อ(36 ปี) เป็นผู้ชำระเบี้ย 20,438 16,967
ลูกสาว 6 ปี คุณแม่(36 ปี) เป็นผู้ชำระเบี้ย 21,293 16,285

รายชื่อโรงพยาบาล และศูนย์ตรวจสุขภาพ ในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ (ทั่วประเทศ)
บริการอยุธยาแคร์ผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Service)

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

หมายเหตุ

 • สัญญาหลัก(เงินออม) คำนวณตามอัตราเครดิตที่ 4.5%
 • เบี้ยประกันสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ ของผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือน, ราย 3เดือน, ราย 6เดือน หรือรายปีได้
 • เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอายุ, เพศ ของผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย (เช่น อาชีพ และสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น)
 • หากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์นั้นมีเงินค่าเวนคืนอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  – เวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  – เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ
  – แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
 • กรณีฉุกเฉินสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ เมื่อกรมธรรม์อายุ 2 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การซื้อประกันชีวิตกับตัวแทน ทำให้เกิดการบริการ มีการดูแล ไม่จำกัดวัน-เวลา สถานที่
 • สามารถตรวจสอบใบอนุญาติตัวแทน ได้ที่ http://eservice.oic.or.th/eService/Search/Broker/PersonAllow.aspx พิมพ์ชื่อ รุ่งนภา สดงาม สังกัดบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้นผู้ขอเอาประกันภัย
ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย