เมื่อลูกป่วยด้วยโรคใดใจแทบขาด แม้อนาถทรัพย์จ่ายหมายเจ้านี้ ได้รอดปลอดภัยสบายดี คุณแม่มียิ่งใหญ่ใดเทียมทัน หากมีตัวช่วยสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามลูกเจ็บไข้ได้ป่วยมอบความไว้วางใจให้โครงการประกันสุขภาพลูกน้อยดูแลลูกรักของคุณเมื่อลูกป่วยด้วยโรคใดใจแทบขาด แม้อนาถทรัพย์จ่ายหมายเจ้านี้ ได้รอดปลอดภัยสบายดี คุณแม่มียิ่งใหญ่ใดเทียมทัน หากมีตัวช่วยสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามลูกเจ็บไข้ได้ป่วยมอบความไว้วางใจให้โครงการประกันสุขภาพลูกน้อยดูแลลูกรักของคุณ

เมื่อลูกป่วยด้วยโรคใดใจแทบขาด แม้อนาถทรัพย์จ่ายหมายเจ้านี้
ได้รอดปลอดภัยสบายดี คุณแม่มียิ่งใหญ่ใดเทียมทัน

หากมีตัวช่วยสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามลูกเจ็บไข้ได้ป่วย มอบความไว้วางใจให้โครงการประกันสุขภาพลูกน้อยดูแลลูกรักของคุณ .. โครงการประกันสุขภาพลูกรัก (Baby) สำหรับ หนูน้อย 1 เดือนขึ้นไป

จุดเด่นสัญญาสุขภาพเด็ก อลิอันซ์ อยุธยา คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย (ผช.4) กรณีคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา เราเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่สอง สามารถที่จะส่งสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมทุกตัว ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ติดตัวลูกคุณพ่อคุณแม่ เหมือนสวัสดิการลูกข้าราชการไปจนจบสัญญา โดยไม่เป็นภาระให้กับคนข้างหลัง สบายใจได้ว่าลูกจะมีสวัสดิการไปจนจบสัญญาค่ะ

ตารางผลประโยชน์
1. ผลประโยชน์ด้านการออม มายแพลน 20/20 A85/20
เงินเอาประกันภัย(ทุนประกันชีวิต) 100,000 100,000
 – รับเงินครบสัญญา 140,000 100,000
 – เงินปันผลรายปีสะสม/เงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม 26,810 335,200
 – เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา* 8,560 142,600
รวม 175,370 577,800
2. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน HS2400
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล วันละ (สูงสุด 90 วัน รวมค่าห้องไอซียู 7 วัน) 2,400 2,400
ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วัน) 4,800 4,800
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ (เช่น ค่ายา ค่ารถพยาบาล) 20,000 20,000
ค่าธรรมเนียมผ่าตัด (ตามตารางค่าธรรมเนียมผ่าตัด) 65,000 65,000
ค่าห้องผ่าตัด 6,500 6,500
ค่าวางยาสลบ 6,500 6,500
ค่าวินิจฉัยโรค 3,500 3,500
ค่าปรึกษาแพทย์ต่อครั้งต่อวัน (สูงสุด 90 ครั้ง) 900 900
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (จากอุบัติเหตุ) 5,000 5,000
รวมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดที่เบิกได้ต่อการรักษา 1 ครั้ง 415,300 415,300
3. ผลประโยชน์ยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย (ผช.4) 
หากผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวสรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดสำหรับสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมฯ โดยยังคงได้รับผลประโยชน์ตามเดิมทุกประการ
เบี้ยระกันรายปี ลูกชาย 1 เดือน คุณพ่ออายุ 30 ปี ส่ง 18,246 14,147
ลูกชาย 1 เดือน คุณแม่อายุ 30 ปี ส่ง 17,516 13,581
เบี้ยระกันรายปี ลูกสาว 1 เดือน คุณพ่ออายุ 30 ปี ส่ง 18,225 13,773
ลูกสาว 1 เดือน คุณแม่อายุ 30 ปี ส่ง 17,496 13,222

รายชื่อโรงพยาบาล และศูนย์ตรวจสุขภาพ ในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ (ทั่วประเทศ)
บริการอยุธยาแคร์ผู้ป่วยนอกแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (OPD Cashless Service)

เบี้ยประกันสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ไม่มีค่าธรรมเนียม

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ รุ่งนภา สดงาม [แก้ว] โทร. 081-7743466
Facebook aomsin.net   E-Mail aomsin.net@hotmail.com   LINE ID 0817743466

หมายเหตุ

 • สัญญาหลัก(เงินออม) คำนวณตามอัตราเครดิตที่ 4.5%
 • เบี้ยประกันสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ ของผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือน, ราย 3เดือน, ราย 6เดือน หรือรายปีได้
 • เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอายุ, เพศ ของผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย (เช่น อาชีพ และสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น)
 • หากหยุดชำระเบี้ยประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์นั้นมีเงินค่าเวนคืนอยู่ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  – เวนคืนกรมธรรม์ หรือ
  – เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ
  – แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
 • กรณีฉุกเฉินสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ เมื่อกรมธรรม์อายุ 2 ปีขึ้นไป โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การซื้อประกันชีวิตกับตัวแทน ทำให้เกิดการบริการ มีการดูแล ไม่จำกัดวัน-เวลา สถานที่
 • สามารถตรวจสอบใบอนุญาติตัวแทน ได้ที่ http://eservice.oic.or.th
  พิมพ์ชื่อ รุ่งนภา สดงาม สังกัด บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(*** ขอสงวนสิทธิ์การให้รายละเอียดเฉพาะลูกค้าที่สนใจทำประกันเท่านั้น ***)
ข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นเพียงข้อเสนอตัวอย่างผลประโยชน์โดยสังเขป ใช้เพื่อประกอบการขายเท่านั้นผู้ขอเอาประกันภัย
ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย